STATUT

Zakładu Budżetowego pod nazwą

 CMENTARZ KOMUNALNY w RADOMIU

§ 1

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami),

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r., w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333),

4. Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r., o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 295 z późniejszymi zmianami).

§ 2

Nazwa i siedziba Zakładu:

1. Nazwa Zakładu brzmi: "Cmentarz Komunalny w Radomiu" zwany dalej Zakładem.

2. Siedzibą Zakładu jest miasto Radom, ul. Ofiar Firleja 45.

 

§ 3

Przedmiot i zakres działania:

1. Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Miasta Radomia w sprawach objętych ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późniejszymi zmianami), a w szczególności świadczenie usług cmentarnych:

a) prowadzenie prac  związanych z grzebaniem zmarłych,

b) przeprowadzenie ekshumacji zwłok zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) przechowywanie zwłok w chłodni cmentarnej,

d) zabudowa poszczególnych kwater zgodnie z dokumentacją,

e) przyjmowanie zwłok do pochowania i zawieranie umów na urządzenie grobu,

f) przyjmowanie opłat cmentarnych,

g) prowadzenie związanej z tym ewidencji grobów i uprawnień osób, mających prawo do grobu oraz dokumentacji cmentarza,

h) utrzymywanie porządku, w tym dróg dojazdowych i dostępu do pól grzebalnych, planowanie, zakładanie i utrzymywanie roślinności i zieleni oraz niezbędnych urządzeń do użytku użytkowników, jak zbiorniki na śmieci, dostęp do instalacji wodnej i sanitarnej,

i) kopanie, murowanie i zasypywanie grobów,

j) obsługa pogrzebów i piecza nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych.

2. Przedmiotem działalności Zakładu jest ponadto najem i dzierżawa mienia będącego w posiadaniu Zakładu.

3. Zakład może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, na zasadach określonych przepisach o zamówieniach publicznych, wykonanie grobów murowanych zgodnie z  obowiązującymi przepisami.

4. Zakład może powierzyć podmiotowi zewnętrznemu, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych, wykonanie przewozu osób zmarłych lub zabitych w miejscach publicznych na terenie miasta Radomia do najbliższego szpitala mającego prosektorium

§ 4

Struktura organizacyjna Zakładu:

1.  Zakładem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Prezydenta Miasta Radomia. Dyrektor reprezentuje Zakład na zewnątrz.

2. Dyrektor działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta. Udzielenie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Prezydenta Miasta.

3. Dyrektor jest Pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy dla pracowników Zakładu.

4. Szczegółową strukturę organizacyjną oraz tryb pracy Zakładu określa Regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Radomia.

 

§ 5

Zasady gospodarki finansowej Zakładu:

1. Zakład prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad i terminów rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1333).

2. Zakład gospodaruje posiadanym mieniem przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

3. Zakład prowadzi księgowość ustaloną dla zakładów budżetowych oraz sporządza na jej podstawie sprawozdanie zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej.

§ 6

Kontrola wewnętrzna:

Dyrektor zakładu jest odpowiedzialny za zorganizowanie i prawidłowe działania kontroli wewnętrznej, a także za należyte wykorzystanie wyników kontroli.

 

§ 7

Postanowienia końcowe:

1. Nadzór nad działalnością sprawuje Prezydent Miasta Radomia.

2. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego zatwierdzenia.

3. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu.